Τι μπορούμε να κάνουμε εάν α) μας μεταθέσουν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς τη θέλησή μας ή β) εαν δεν ικανοποιηθεί η αίτηση μετάθεσή μας.

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Μεταθέσεων της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης και από αυτήν την εβδομάδα και μέχρι την 31 Ιούλιου 2017 θα γινουν και τα Συμβούλια Μετάθεσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Ασφαλείας, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Πολλοί συνάδελφοι επικοινωνούν μαζι μας, με το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης και μας θέτουν ερωτήματα καθώς και μας ενημερώνουν για τα έντονα παράπονά τους διότι Α) ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ Β) ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Γι’ αυτό σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Α) ΕΑΝ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΤΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΈΛΗΣΗ ΣΑΣ:

Όσοι συνάδελφοι μετατεθήκατε χωρίς τη θέλησή σας θα πρέπει να υποβληθεί από εσάς έγγραφη προσφυγή ειτε για την ακύρωση ειτε για την τροποποίηση της μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 100/03, μέχρι και πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη κοινοποίησή σας.

Θα πρέπει να αναφέρετε τεκμηριωμένα στοιχεία τα οποία να αιτιολογούνται πλήρως ετσι ώστε η Διοίκηση να ικανοποιήσει το νόμιμο αίτημά σας. Υπενθυμίζουμε ότι οι εσωτερικές μεταθέσεις θα πρέπει να βασίζονται στα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 του π.δ. 100/03. Επίσης μπορείτε να λάβετε ακόμα και αντίγραφο του Πρακτικού του Συμβουλίου Μεταθέσεων όσον αφορά την υπόθεσή σας προκειμένου να διαπιστώσετε τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε αυτή η μετάθεση χωρίς τη θέλησή σας. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε ειδικά τους λόγους και να προσκομίζονται ακόμα και σχετικά έγγραφα από εσάς όπως π.χ. εκπαιδεύσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικός φάκελος, αξιολογήσεις, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τόπος και ιδιοκτήτη κατοικία κλπ.

Β) ΕΑΝ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ:

Συνάδελφοι, βάσει των διατάξεων του π.δ. 100/03 (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού προσωπικού) δεν μπορείτε να κάνετε προσφυγή εάν το αίτημά σας δεν ικανοποιηθεί.

Προσφυγή, κατά τον ειδικό για εμάς τους Αστυνομικούς Κανονισμό Μεταθέσεων (π.δ. 100/03), μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι συνάδελφοι επιθυμούν ακύρωση ή τροποποίηση ή αναστολή της μετάθεσης που διέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων όπως αναφέρθηκε στην ανωτέρω πρώτη περίπτωση. Σύμφωνα με το ανώτερο προεδρικό διάταγμα, ενώ αυτοί οι οποίοι αιτήθηκαν να μετατεθούν σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους, δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφυγή αφού ο δικός μας ειδικότερος Κανονισμός δεν τους παρέχει συγκεκριμένα αυτό το δικαίωμα, εντούτοις ο σχετικός Νόμος για τον Κώδικα Διοικητικης Διαδικασίας και το Συντάγμα που υπερτερούν έναντι του Προεδρικού Διατάγματος, τους παρέχουν αυτό το έννομο δικαίωμα.

Έτσι, σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και ειδικότερα βάσει του Κωδικα Διοικητικης Διαδικασίας, στο άρθρο 24 του 2690/99, μπορείτε, εφόσον δεν ικανοποιήθηκε το έγγραφο δικαιολογημένο αίτημά σας, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου μία έγραφη «αίτηση θεραπείας – ιεραρχική προσφυγή», με την οποία θα ζητάτε την επανεξέταση του νόμιμου αιτήματός σας και βεβαια καλό θα ήταν αιτιολογημενα και τεκμηριωμένα να αναφέρετε και νέα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να βοηθούν περισσότερο τη Διοίκηση, ώστε να αποφασίσει να δεχτεί το αίτημά σας και να διατάξει τη μετάθεσή σας.

Τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 του π.δ. 100/03, είναι αυτά στα οποία πρέπει με συγκεκριμένα επιχειρηματα να αναφέρεστε πιο πολύ, προσκομίζοντας και άλλα έγγραφα στοιχεια εφόσον χρειάζεται. Σας γνωριζω ότι βάσει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 100/03 α) τα υπηρεσιακά κριτηρια ενδεικτικά είναι η υπηρεσιακή απόδοση, η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, οι ιδιαίτερες γνώσεις, η εμπειρία, η εξειδίκευση, η πειθαρχικότητα, ενώ β) τα κοινωνικά κριτήρια είναι η προτίμηση του Αστυνομικού, η οικογενειακή κατάσταση, η συνυπηρέτηση γενικότερα, οι λόγοι υγείας, οι σπουδές κλπ.

Αυτό συμβαίνει διότι οι μεταθέσεις και γενικότερα οι μετακινησεις (αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις, τοποθετήσεις κλπ) Αστυνομικών είναι διοικητικές πράξεις, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Δίκαιο είναι σίγουρα ανώτερο από το π.δ. 100/03 και γι’ αυτό εξάλλου και οι μεταθέσεις ακυρώνονται με αποφασεις Διοικητικών Δικαστηρίων.

Επίσης, είναι απαράδεκτο και Αντισυνταγματικό, νομικά και ηθικά και υπηρεσιακά, το ίδιο σε σύνθεση Συμβούλιο Μεταθέσεων να διατάζει και να αποφασίζει και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για διοικητικές πράξεις. Αυτό απαιτείται και πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί.

Γι’ αυτό πολλές μεταθέσεις ακυρώνονται (μετά από μεγάλο όμως χρονικό διάστημα, εκτός εάν υπάρχει προσωρινή διαταγή του αρμόδιου Διοικητικού δικαστή) από τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Το υπόδειγμα της αίτησης θεραπείας είναι το εξής:


<<ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ–ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ>>
(Κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/99)

Του (βαθμός, ΑΓΜΣ, επώνυμο ονομα Υπηρεσία)

ΠΡΟΣ: (ΓΑΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ/Τ.Ε.Π./Υπόψη Συμβουλίου Μεταθέσεων ή γενικότερα Ανώτερη Υπηρεσια που απέρριψε το αίτημά σας, ιεραρχικά βέβαια μέσω της Υπηρεσίας που υπηρετείτε)

Σας αναφέρω ότι είχα υποβάλει αίτηση μετάθεσης για (αναγράφετε την Υπηρεσία οποιαδήποτε επιπέδου στην οποία είχατε αιτηθεί τη μετάθεσή σας). Με την υπ. αριθ. … (αριθμός πρωτοκόλλου) διαταγή σας πληροφορήθηκα ότι το αίτημά μου δεν έγινε δεκτό.

Παρακαλώ πολύ όπως επανεξέτασει το νόμιμο αίτημά μου το Συμβούλιο Μεταθέσεων σας και γι’ αυτό το λόγο σας αναφέρω τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:
(Αναφέρονται πραγματικά στοιχεία και περιγράφονται τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια).


Θεσσαλονίκη 23 Ιουλίου 2017
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΚΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε ακόμα

Προσφορἐς
0 shares0 views
Προσφορἐς
0 shares0 views

Προσφορά γυναικολογικός έλεγχος με 30€ για οικογένειες ενστόλων

staff - Νοέ 22, 2020

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει μία εξαιρετική προσφορά για όλες, ανεξαιρέτως, τις…

Συνδικαλιστικά
0 shares0 views
Συνδικαλιστικά
0 shares0 views

ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

staff - Σεπ 06, 2020

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης, ως συνδικαλιστικός οργανισμός-συνδυασμός, ενόψει των Έκτακτων Μεταθέσεων του Σεπτεμβρίου, με την έκδοση του αριθμού…

Δράσεις - Παρεμβάσεις
0 shares0 views
Δράσεις - Παρεμβάσεις
0 shares0 views

Η επίσημη απάντηση του Υπουργείου για τη ΔΑΚΑΘ

staff - Αυγ 02, 2020

 Όλη η αλήθεια και το τι ισχύει για τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- Θεσσαλονίκης και εν αναμονή νέου Οργανογράμματος…