Εκμετάλλευση ανεκμετάλλευτων πόρων !

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, ολοένα αυξάνονται οι φωνές αλλά και οι συλλογικές δράσεις από οικολογικές οργανώσεις, δήμους, σχολεία κλπ., που προβάλουν την αδήριτη ανάγκη για ορθολογική χρήση των πεπερασμένων φυσικών πόρων και ενίσχυση των ενεργειών ανακύκλωσης, ώστε να γίνουν βίωμα και τελικά τρόπος ζωής.

Επιπρόσθετα η ανάγκη για ορθολογική, αποτελεσματική αλλά και αποδοτική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αποτελούσε ανέκαθεν, ένα ζωτικής σημασίας στόχο για την εκάστοτε Κυβερνητική Πολιτική.

Με τα π.δ.75/1987 [ΦΕΚ Α’ 45, (άρθρο 80)] και 245/97 (ΦΕΚ Α’ 180) αλλά και ειδικότερα στην υπ’ αριθ. 7011/3/32-ρλστ από 20/11/1997 Διαταγή Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, ορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία για την περιοδική εκκαθάριση των ανενεργών, κατά την έννοια της περίπτωσης α’ της παρ.2, του άρθρου 2 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ Α’69), αρχείων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις τριμελείς επιτροπές εκκαθάρισης παλαιών αρχείων της παρ.3 του άρθρου 80 του π.δ. 75/1987

Η υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας προσφέρει πολλαπλά οφέλη, καθόσον αφενός εκκαθαρισμένα ανενεργά αρχεία που παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον επιλέγονται και παραδίδονται στο Γενικό Αρχείο του Κράτους, αφετέρου αποσυμφορίζονται τα αρχεία των Υπηρεσιών από το ανενεργό υλικό.

Το ανενεργό αρχείο του οποίου αποφασίζεται η καταστροφή και όπως προκύπτει κατά τη διαδικασία του π.δ.245/1997 (άρθρο 6), παραδίδεται στην Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ), πρώην Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.).

Η εν λόγω διαδικασία, ενδεχομένως θα μπορούσε να ενισχυθεί και ίσως με μια διαφορετική προσέγγιση, παρουσία υπαρκτών ωφελημάτων, να οδηγούσε σε μαζική συμμετοχή στην συγκεκριμένη δράση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του π.δ.245/1997 ως εξής:
α. Η παρ.2 του άρθρου 6, αντικαθιστάται ως ακολούθως :
«2. Μετά την επιλογή από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους των εγγράφων, που έχουν ιστορική σημασία και τη χορήγηση άδειας για καταστροφή ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε, σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου, παραδίδεται το υπό καταστροφή αλλά και το αντίστοιχου τύπου ανακυκλώσιμο υλικό, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε χώρους Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης, σε πλειοδότη ανάδοχο, ο οποίο προκύπτει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σε ετήσια βάση.»
β. Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 6, προστίθεται υποπαράγραφος ως εξής:
«Η διαδικασία είσπραξης και αξιοποίησης του ανταποδοτικού τέλους, που προκύπτει από την εκποίηση του ανωτέρω υλικού, ορίζεται σε ΚΥΑ που θα εκδοθεί εντός …. από την δημοσίευση της παρούσας»

Τα πλεονεκτήματα της εν λόγω διαδικασίας μπορoύν να κατηγοριοποιηθούν συνοπτικά, σε τρεις κατηγορίες :

 1. Υπηρεσιακά
  • αποσυμφόρηση αρχείων των Υπηρεσιών.
   αύξηση του λειτουργικού χώρου εργασίας του προσωπικού.
  • ορθολογική οργάνωση και διαχείριση των αρχείων και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη χρήση του ενεργού αρχείου.
  • Ευαισθητοποίηση – παρότρυνση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, για ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείου, καθόσον θα προκύπτουν οφέλη τα οποία είναι δυνατόν να αποτιμηθούν σε οικονομικούς όρους.
 2. Κοινωνικά – Περιβαντολλογικά
  • αξιοποίηση πρόσθετων πηγών προέλευσης ανακυκλωμένου χαρτιού.
  • προβολή της περιβαλλοντικής συνείδησης του φορέα, μέσω ουσιαστικής δράσης.
  • προβολή του φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας ως πρότυπο μίμησης από άλλους φορείς του Δημοσίου.
 3. Οικονομικά
  • Εκμετάλλευση ανταποδοτικών πόρων, όπου μέχρι τώρα αποτελούσε αδρανές λιμνάζων κεφάλαιο, για την χρηματοδότηση αναλογικά, των ιδίων αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας (λόγου χάρη προμήθεια γραφικής ύλης) ή / και των ασφαλιστικών ταμείων αυτής, κατά τα πρότυπα της υπ’ αριθ. 8018/1/457-α από 20/12/2012 ΚΥΑ (Β-3398).

Προεξοφλώντας την ευνοϊκή αντιμετώπιση από μέρους της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Σώματος, της αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσας πρότασης, είναι εύλογο να αναμένεται να κατατεθούν, τυχόν τροποποιήσεις και αντίστοιχες προτάσεις, επιδιώκοντας την ουσιαστική ενεργοποίηση ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αρχ/κας ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Σάββας
Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Εξειδίκευση στην Κοστολόγηση – Ελεγκτική»
Πτυχιούχος Τμήματος Λογιστικής Α.Τ.Ε.Ι.Σερρών

Μέλος ΕΚΑ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε ακόμα

Δράσεις - Παρεμβάσεις, Επισκέψεις
0 shares0 views
Δράσεις - Παρεμβάσεις, Επισκέψεις
0 shares0 views

Επίσκεψη του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης στα Α.Τ. & Τ.Α. Χαρίλαου-Ανάληψης.

staff - Φεβ 19, 2020

Ομάδα εργασίας του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε επίσκεψη στα Α.Τ. & Τ.Α. Χαρίλαου-Ανάληψης. Κατά τη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία για ευρείας…

Αρθρογραφία μελών ΕΚΑ
0 shares0 views
Αρθρογραφία μελών ΕΚΑ
0 shares0 views

Ενίσχυση με αποσπάσεις ή ορθολογική κατανομή του προσωπικού;

staff - Φεβ 14, 2020

Ως πάγια τακτική έχει καθιερωθεί τελευταία η περιοδική ενίσχυση υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης, μέσω αποσπάσεων - προσωρινών μετακινήσεων. Την…

Αρθρογραφία μελών ΕΚΑ
0 shares0 views
Αρθρογραφία μελών ΕΚΑ
0 shares0 views

Χωρίς στολή εδώ και 15 χρόνια, διεκδικώντας τα αυτονόητα…

staff - Φεβ 13, 2020

Έχουν γραφτεί και ειπωθεί πάμπολλα και καλώς βεβαία, μιας και οι ανάγκες είναι τεράστιες για την έλλειψη δικύκλων-οχημάτων καθώς  και…