Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την χορήγηση προσωπικών δανείων ασφαλισμένων ΤΕΑΠΑΣΑ

Απρ 02, 2017
34 Shares

Των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ
Ανθ/μου ΠΑΝΤΑΖΗ Βασιλείου – Αντιπροέδρου Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αρχ/στή ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου – Προέδρου Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ

1. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χορήγησης δανείων;
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χορήγησης δανείων για το τρέχον έτος είναι η 27η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.00 π.μ.

2. Για ποιο λόγο μπορεί να αιτηθεί κάποιος/α δάνειο από το ΤΕΑΠΑΣΑ;
Οι λόγοι που μπορούν να αιτηθούν κάποιοι/ες δάνειο είναι οι εξής: α) γάμος, β) τοκετός, γ) σοβαρή ασθένεια, δ) θάνατος, ε) έκτακτη στεγαστική ανάγκη και στ) λουτροθεραπεία (αποκλειστικά για τους υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα λόγω του καταστατικού του αρμόδιου Τομέα – τέως Ταμείου) του ιδίου/ας ή συντηρούμενο από αυτόν/ην μέλους της οικογένειάς του/ης ή της πατρικής οικογένειας εάν ο/η αιτών/ούσα είναι άγαμος/η.

3. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του παραπάνω δανείου;
Δικαιούχοι χορήγησης δανείου είναι οι αστυνομικοί και πυροσβέστες που έχουν, οι μεν αστυνομικοί τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης και επτακόσια ευρώ (700,00 €) κατώτατο όριο καθαρών μηνιαίων αποδοχών, οι δε πυροσβέστες τρία (3) έτη ασφάλισης και εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) κατώτατο όριο καθαρών μηνιαίων αποδοχών. Η διαφοροποίηση στα έτη ασφάλισης και συνεπώς στο κατώτατο όριο καθαρών μηνιαίων αποδοχών ενός εκάστου έγκειται στα καταστατικά των Τομέων – τέως Ταμείων. Παράλληλα δικαιούχοι δανείου είναι και οι πολιτικοί υπάλληλοι που ασφαλίζονται στο ΤΕΑΠΑΣΑ, με όμοια έτη ασφάλισης και μειωμένο κατά 15% το κατώτατο όριο καθαρών μηνιαίων αποδοχών από αυτό των ενστόλων.

4. Θα συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης δανείου δικαιολογητικά και ποια είναι αυτά;
Η αίτηση χορήγησης δανείου συνοδεύεται από σχετικά παραστατικά τελευταίου έτους που αποδεικνύουν την έκτακτη ανάγκη του αιτούντα {βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, βεβαίωση αρμόδιου ιατρού για τοκετό και λοιπά δικαιολογητικά (π.χ. αναγγελία γάμου, βεβαίωση μηχανικού ή άλλης αρχής για στεγαστική ανάγκη, βεβαίωση σπουδών με μισθωτήριο ακινήτου) που αποδεικνύουν -κατά περίπτωση- την έκτακτη ανάγκη}.
Επίσης, πέραν της προαναφερόμενης αιτήσεως, αποστέλλει ο ενδιαφερόμενος και: α) φωτοαντίγραφο αναλυτικού μηνιαίου σημειώματος αποδοχών τελευταίας μισθοδοσίας πριν την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αιτήσεως, β) υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για το λόγο που αιτείται τη χορήγηση του δανείου, εάν οφείλει Δάνειο σε πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα, με αναλυτική καταγραφή οφειλών (μηνιαία δόση, σύνολο οφειλής και διάρκεια αποπληρωμής) ή ότι δεν οφείλει κανένα Δάνειο και δεν έχει ενταχθεί σε εξωδικαστική – φιλική ρύθμιση οφειλών ή στον ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων), και γ) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος στην Εθνική Τράπεζα (διαχειρίστρια τράπεζα του Ταμείου), όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN και στον οποίο να είναι πρώτος δικαιούχος. Επισημαίνεται ότι, αν ο αιτών δε διαθέτει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, θα το δηλώνει υπεύθυνα στη σχετική θέση επί του εντύπου της υποβληθείσας αιτήσεως, ούτως ώστε, εάν εγκριθεί το δάνειο του, το Ταμείο σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια τράπεζα να δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ανοίγει λογαριασμό στο όνομά του στην εθνική τράπεζα, όπου θα πιστώνεται το δικαιούμενο ποσό. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί το άνοιγμα νέου λογαριασμού στη διαχειρίστρια τράπεζα, η τράπεζα δύναται να εκδίδει ατελώς τραπεζική επιταγή στο όνομα του δανειολήπτη.

5. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης δανείων και των συνοδευόμενων δικαιολογητικών;
Τόσο η αίτηση όσο και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ανά άτομο και αποκλειστικά μέσω POL για τους αστυνομικούς (Τομείς Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π.) και μέσω psnet για τους πυροσβέστες (Τομέας Τ.Π.Υ.Π.Σ.).

6. Ποια είναι τα ποσά των δανείων που χορηγούνται, ο χρόνος αποπληρωμής και οι δόσεις;
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 10-20 3.001,40 € 90,63 € 700,00 €
20 και άνω 4.002,86 € 120,87 € 800,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 3 -10 2.000,27 € 60,40 € 650,00 €
10-20 3.001,40 € 90,63 € 700,00 €
20 και άνω 4.002,86 € 120,87 € 800,00 €
Επισημαίνεται ότι, τα έτη ασφάλισης, το ποσό δανείου και η μηνιαία δόση των δικαιούχων πολιτικών υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΑΣΑ είναι όμοια με αυτά των ενστόλων, πλην του κατώτατου ορίου καθαρών μηνιαίων αποδοχών που είναι μειωμένο κατά 15% από αυτό των ενστόλων, ήτοι 552,50 €, 595,00 € & 680,00€.

7. Δύναται κάποιος/α να λάβει ποσό δανείου μικρότερο από αυτό που δικαιούται;
Ασφαλώς και δύναται, αλλά το ποσό δανείου δεν μπορεί να διαφέρει από αυτά που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Παραδείγματα:
1) Αστυνομικός με 25 έτη υπηρεσίας δικαιούται με βάση τον ανωτέρω πίνακα ποσό ύψους 4.002,86 € και η μηνιαία δόση του είναι στα 120,87 €, δε θέλει όμως να λάβει το εν λόγω ποσό αλλά μικρότερό, τότε αυτό που μπορεί να λάβει είναι το ποσό των 3.001,40 € και η μηνιαία δόση του δανείου ανέρχεται στα 90,63 €.
2) Πυροσβέστης με 15 έτη υπηρεσίας δικαιούται με βάση τον ανωτέρω πίνακα ποσό ύψους 3.001,40 € και η μηνιαία δόση του είναι στα 90,63 €, δε θέλει όμως να λάβει το εν λόγω ποσό αλλά μικρότερό, τότε αυτό που μπορεί να λάβει είναι το ποσό των 2.000,27 € και η μηνιαία δόση του δανείου ανέρχεται στα 60,40 €.

8. Τι γίνεται σε περίπτωση υποβολής αίτησης δανείου πριν την ως άνω ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας (27-3-2017 και ώρα 07.00 π.μ.);
Αιτήσεις που θα υποβληθούν προγενέστερα της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας έναρξης της διαδικασίας (27-3-2017 και ώρα 07.00 π.μ.), δε θα λαμβάνονται υπ` όψιν και θα τίθενται στο αρχείο. Όμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως με διαφορετικά μέσα από τα προαναφερόμενα (POL για τους αστυνομικούς και psnet για τους πυροσβέστες), π.χ. μέσω αυτοπρόσωπης κατάθεσης, μέσω ταχυδρομείου κ.λπ.

9. Πόσο θα διαρκέσει η αποστολή των αιτήσεων χορήγησης δανείων;
Η αποστολή αιτήσεων χορήγησης δανείων θα διαρκέσει δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής, ήτοι μέχρι την 07-04-2017.

10. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τι μέλλει γενέσθαι;
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφόσον από την επεξεργασία των υποβληθεισών αιτήσεων διαπιστωθεί ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων για κάθε Τομέα ξεχωριστά επαρκεί για την ικανοποίηση και άλλων αιτήσεων, θα εκδοθεί ανακοίνωση από το Ταμείο για σχετική ενημέρωση των ασφαλισμένων.

11. Ύστερα από την κάλυψη των εγκεκριμένων πιστώσεων και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος μπορεί κάποιος/α να λάβει δάνειο;
Φέτος, θα παρακρατηθεί ένα μικρό ποσοστό από τις συνολικές εγκεκριμένες πιστώσεις και συγκεκριμένα το 3% αυτών (Τ.Π.ΑΣ.: 90.000,00 €, Τ.Π.Υ.Α.Π.: 60.000,00 € και Τ.Π.Υ.Π.Σ.: 63.000,00 €), προκειμένου να διατεθεί μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, εντός του έτους 2017 και μόνο για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων χορήγησης δανείων για πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αιτιολογημένα με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους σχετικών παραστατικών και την εξέτασή τους ενδελεχώς από το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

12. Θα εξετάζονται με κάποια σειρά προτεραιότητας οι αιτήσεις χορήγησης δανείων;
Οι αιτήσεις χορήγησης δανείων που θα συνοδεύονται από σχετικά παραστατικά, με τα οποία αποδεικνύεται η έκτακτη ανάγκη, θα εξετάζονται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας ως εξής: α) για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, β) τοκετού, γ) θανάτου, δ) γάμου, ε) έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και στ) λουτροθεραπείας (αποκλειστικά για τους υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα λόγω του καταστατικού του αρμόδιου Τομέα – τέως Ταμείου) του/ης ιδίου/ας ή συντηρούμενο από αυτόν/η μέλους της οικογένειάς του/ης ή της πατρικής οικογένειας εάν ο/η αιτών/ούσα είναι άγαμος/η. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από σχετικά παραστατικά, παρά μόνο από την υπεύθυνη δήλωση για το λόγο που ο/η ασφαλισμένος/η αιτείται το δάνειο, θα εξετάζονται μόνο εφόσον επαρκούν οι εγκριθείσες πιστώσεις και κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής τους στο Ταμείο.
13. Το Χρεωστικό Ομόλογο – Απόδειξη Χρέους πότε υποβάλλεται;
Μετά την έγκριση των δανείων από το Δ.Σ. του Ταμείου, οι ασφαλισμένοι υποβάλουν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εις διπλούν Χρεωστικό Ομόλογο – Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής Σύμβασης), θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με προσωπική μέριμνα και ευθύνη τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ενημέρωσή τους για την έγκριση χορήγησης του αιτούμενου δανείου. Σε περίπτωση παρελθούσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η έγκριση του δανείου θα θεωρείται αυτοδίκαια ως μη αποδεκτή και κατόπιν τούτου το εγκριθέν αίτημα θα τίθεται στο αρχείο, ως απορριπτέο, με σχετική Πράξη του Ταμείου. Επισημαίνεται ότι, οι αιτούντες ενημερώνονται για την έγκριση του δανείου τους με sms από το Ταμείο, το οποίο αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα δηλώνεται υποχρεωτικά στη σχετική αίτηση.

14. Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά και το χρεωστικό ομόλογο – απόδειξη χρέους είναι όμοια με αυτά του έτους 2016;
Όχι. Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και το χρεωστικό ομόλογο – απόδειξη χρέους είναι διαφορετικά από το έτος 2016 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα νέα έντυπα που συνοδεύουν την εγκύκλιο του Ταμείου για τα δάνεια του τρέχοντος έτους. Τα δικαιολογητικά διαφοροποιήθηκαν και κυρίως δεν ζητείται πλέον το Φύλλο Μητρώου που ήταν υποχρεωτικό πέρυσι. Επισημαίνεται ότι, τα προαναφερόμενα έντυπα και δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιμα και στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου www.teapasa.gr.

15. Ασφαλισμένοι που έχουν λάβει δάνειο τα τρία (3) τελευταία έτη (2014-2015-2016) μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση δανείου;
Ασφαλισμένοι στους Τομείς Πρόνοιας που έχουν λάβει από το Ταμείο δάνειο και είναι ενεργό ή έχουν προβεί οποτεδήποτε σε προεξόφληση αυτού τα τρία (3) τελευταία έτη (2014 – 2015 – 2016), δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποβάλλουν νέα αίτηση.

16. Μέτοχοι του Ταμείου που μισθοδοτούνται από οποιονδήποτε άλλο φορέα, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μπορούν να λάβουν δάνειο;
Σε μετόχους του Ταμείου που μισθοδοτούνται από οποιονδήποτε άλλο φορέα, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά το αίτημα τους για δάνειο, το ΤΕΑΠΑΣΑ θα απευθύνεται στον φορέα εκκαθάρισης της μισθοδοσίας τους για ανταλλαγή σε μηνιαία βάση αρχείων πληροφορίας (στον τύπο και την μορφή που υποστηρίζει η εφαρμογή δανείων του ΤΕΑΠΑΣΑ) και το δάνειο θα χορηγείται στον μέτοχο, μόνο στην περίπτωση που ο εν λόγω φορέας ανταποκριθεί θετικά.

Αναφορικά με το εγκριθέν στον Τ.Π.Υ.Α.Π. (τέως Αστυνομίας Πόλεων) ποσό δανείου, να επισημάνουμε ότι ανέρχεται στα 2.000.000, 00 € αντί 1.500.000,00 € που ανεγράφη εκ παραδρομής στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας και συγκεκριμένα στο άρθρο ΤΕΑΠΑΣΑ: Αυτοτέλεια, Εφάπαξ βοηθήματα και Δράσεις νέου έτους.

Πηγή: Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αθηνών που μόλις εκδόθηκε. Ολόκληρη η εφημερίδα σε μορφή .pdf στο link που ακολουθεί.https://www.easya.gr/…/attachments/newspaper/efhmerida_mart…

Διαβάστε ακόμα

Άρθρα -Απόψεις
40 shares0 views
Άρθρα -Απόψεις
40 shares0 views

Τι επιπτώσεις έχει στην καρδιά μας το εργασιακό στρες;

Aris - Ιούλ 06, 2018

Μπορεί να αγαπάς τη δουλειά που κάνεις -ή και όχι, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι η κάθε δουλειά έχει τις…

Επιτυχίες Υπηρεσιών
39 shares0 views
Επιτυχίες Υπηρεσιών
39 shares0 views

2.239 πακέτα λαθραία τσιγάρα εντόπισε η ομάδα ΔΙΑΣ Δυτικού τομέα σε έλεγχο οχήματος

Aris - Ιούλ 02, 2018

Από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν στην περιοχή του Ευόσμου και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας…

Αρθρογραφία μελών ΕΚΑ
30 shares0 views
Αρθρογραφία μελών ΕΚΑ
30 shares0 views

Οι σφαίρες τέλος, μήπως να προμηθευτούμε νεροπίστολα μέρες που είναι;

Aris - Ιούν 29, 2018

Θεωρητικά ο αστυνομικός πρέπει να εκπαιδεύεται δια βίου και με την ανάλογη συχνότητα, ώστε μα μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στα…